Tidslinie

400 e.Kr. til 1200
Landsbyen Lørup/Løtherop opstår (læs artiklen ”Historien der gik
forud” i menuen)

1438 Lørup nævnes første gang på skrift i formen Løtherop

1470 Sct Annæ Kapel anlægges

1500 En lille adelig Væbnergård er beliggende på Krogens nordside tæt
op ad Krogensgaards østlige lade. Denne ejendom tilhørte Bolting-
gaard gods, som har fået den fra Kongen for et tilgodehavende.
Hviidslægten har boet her i generationer. Ejendommen nedrives 1832

1536 Reformationens indførelse og dermed ophør af helgendyrkelse og af
kapellet som valfartskapel, hvorefter det forfaldt

1589 Sct Annæ Kapel anvendes som hølade af Krumstrup.

1595 Lørup er markeret som Lorop på et kort fremstillet af Mercator i 1595
(læs artiklen ”Lørup på kort” i menuen)

1610 Resterne af Sct Annæ Kapel nedbrydes og stenene genanvendes i
Krumstrups hovedbygning

1639 Knud Christoffer Hviid i Lørup er herredsfoged i Gudme Herred
(læs artiklen ”Herredsfogeden i Lørup” i menuen)

1658 Krumstrup bliver nedbrændt af svenske tropper i svenskekrigene
1657-1660 (læs artiklen om svenskekrigene i Rodekassen)

1665 Krumstrup gods erhverves af landsdommer Jens Lassen Dalum
Kloster og han genopbygger hovedbygningen som en tre-fløjet
bygning stort set, som den ser ud i dag.

1719 De 4 gårde under Kronen (Nyborg Slot) sælges til Niels Hansen-
Viborg på Tøjstrup (Disse gårde er: Krogensgaard, Herredsfoged-
gaarden, Lørupgaard og gården syd for dennes have)

1756 Brodermordet på Krumstrup (læs artiklen i ”Historier fra byen” i
menuen)

1788 Krogensgaard fæstes af et nygift par, som tjener på Tøjstrup, kusk Niels
Hansen og mejerske Anna Nielsdatter

1788 Udskiftningen, 5 gårde udflyttes, gårdene 10, 11 og 12 udflyttes til
Lørup Hede og kaldes nu Brændehavegaard, Volstedgaard og Mose-
gaard. Gård nr.2 til Egsmarken som Hvenegaard og gård nr.5 til
Egsmarken, hvor den bliver kaldt Kildegaard.

1802 De 4 gårde under Tøjstrup frikøbes til selveje den 11.juni 1802

1828 Krogensgaard overtages af Niels Hansens søn Rasmus Nielsen.

1832 Boltinggaard sælger Hviidhuset i Krogen til Slagter Hans Jensen
i nabohuset (Krogen 3) og han nedbryder det.

1834 Sogneskolen på Gråbjerg banke / Gråbjergvej 6 bygges.

1836 Gården syd for Lørupgaards have udflyttes til Egsmarken og bliver
kaldt Risenlund.

1838 Landevejen Odense – Svendborg over Lørup Hede bliver udbygget.

1841 Det første sogneforstanderskab (sogneråd) i Ryslinge sogn vælges:
Rasmus Nielsen Krogensgaard, Peder Pedersen Kapelgaarden og
Jacob Larsen Frydenlund i Egsmarken bliver valgt.

1852 Krumstrup herregaardssmedje/Lørup smedje flyttes op på matr.36b
ved siden af det gamle bystævne. Smeden Martin Poulsen bygger
nyt stuehus som en kopi af bødkerens ejendom neden for lergraven.

1860 Krumstrup mølle opføres på banken nord for mølledammen, da
denne er delvis udtørret og ikke giver vand nok til vandmøllen på
Krumstrupvej 8

1860/ 65
Vejen fra Lørup (Mølledamsvejs udmunding) til Ryslinge Friskole op-
rettes, idet den føres igennem ”Rodsmose” på en høj dæmning.

1881 Kapelgaarden udfyttes, idet der opføres nye bygninger på de tilhør-
ende marker i kirkemarken i Egsmarken. Den nybyggede gård bliver
kaldt Højvang.

1889 Ryslinge Andelsmejeri opføres overfor Ryslinge Øvelseshus, nu
Forsamlingshuset.

1889 Der oprettes en Forskole i Lørup i det gamle stuehus til Kapelgaar-
den hos Marie Johansen

1890 Savmølle på Kolsbanke opføres af Bødker Hans Henriksen. Møllen
eksisterede i en 20-25 år, hvorefter den blev solgt til Krumstrup med
jordlod.

1890 Ryslinge Friskole bygges og Kristian Skovrup bliver ansat som lærer.

1893 Løruphus / Lørupvej 18 bygges af sognefoged Jens Peder Faber
Herredsfogedgaarden som aftægtsbolig.

1895 Yderligere afgravning af den stejle bakke på Lørupvej ned til dæm-
ningen over Rodsmose. De tunge mælkevogne til mejeriet havde
svært ved at forcere bakken.

1900 En ny Forskole i Lørup opføres overfor den gamle smedje. Den tages
i brug 01.jan.1901

1913 Peder Skjold Pedersen køber Lørup Smedje og bygger nyt værksted
langs bygaden, nu Kapelvej.

1919 Delvis afgravning af skrænter på den stejle Lørup hedevej ved Kol’s
banke

1925 Lørup Købmandsforretning (Lørupvej 8) opføres af Alfred Larsen
købmand i den gamle forretning Lørupvej 6

1927 En ejendom på kapelvej (nr.2) nedbrænder efter et lynnedslag. Den
genopbygges og bliver kaldt HEM.

1929 Lørup Bryggeri opføres på den østlige del af parcellen med Snedker
Hans Erik Hansen ejendom (Krogen 3)

1930 Lørup Friskole oprettes, først i Lørupgaards storstue og fra 1932 i
Maren Nielsdatters aftægtsbolig Lørupvej 16, som Friskolens
bestyrelse havde erhvervet.

1932 Lørup Marskandiser-og Møbelforretning (Reflex/Lørupvej 17) byg-
ges af Niels Kristian Jørgensen Herredsfogedgaarden.

1933 Villaen på Lørupvej 3 bygges af Snedker Konrad Konradsen.

1935 Lørup hedevejen/Lørupvej rettes ud i en lige linie fra herredsfoged-
gaarden til døitvejen lige før Lørupvej 21. Samtidig nedlægges den
gren af Krogen, som forløber neden for lergraven langs nordsiden
af bødkerens ejendom og Krogen forlægges til nord for lergraven og
den stejle banke ned til Lørupvej afgraves.

1945 Gården på Mølledamsvej 6 nedbrænder den 5.august formentlig ved
en kortslutning i de elektriske installationer i den ene lade.

1947 Lørup Friskole ophører da børnetallet er vigende. Der indrettes nu
andelsfryseri i ejendommen.

1949 Ryslinge Friskole nedbrænder til grunden efter et lynnedslag i et fryg-
teligt uvejr den 27 juni om eftermiddagen.

1950 Ejendommen på Smedestræde 2 bygges af et nygift par Smed Thyge
Skjold og Helga Rasmussen fra Lørup hede

1953 Lørupvej 10 opføres af Købmand Alfred Larsen som bolig for datter-
en Karen og svigersønnen Vagn Buhrkall.

1954 Krumstrup Mølle nedbrænder i et uventet stormvejr i april måned.
Man nåede ikke at krøje vingerne, inden de løb løbsk og akslen løb
varm og antændte møllehatten. Møllens spånbeklædning fløj
brændende af sted og antændte stråtaget på ejendommen ”Engholm”
på Aavej, hvis ladebygninger også nedbrændte.

1955 Lørup Bryggeri ophører, da der ikke længere er afsætning på øllet.

1956 Hans Lycke Lørupvej 19 opfører et Savværk på grunden.

1961 Den nye Sogneskole/Tre Ege Skolen indvies

1964 Refleks køber den gamle Møbelforretning på Lørupvej 17.

1966 Der bliver indlagt vandværksvand i Lørup

1968 Gadebelysning i Lørup etableres.

1970 Vejnavne og husnumre indføres i Lørup i forbindelse med kommune-
sammenlægningen.

1978 Kloakering i Lørup gennemføres

1978 Refleks’es nye fabrik opføres.

198? Kapelvej 1B bygges af Henrik Lomholt, Gunner Vaagelund Larsens
svigersøn.

1989 Den gamle Forskole på Smedstræde 1 nedrives og der bygges en
ny villa.

1989 Bødker Hans Lycke Henriksens ene svigersøn bygger et lille parcel-
hus på Lørupvej 20A som aftægtsbolig for Kirsten og Hans Lycke.

1992 Lørupvej 4 neden for Højvangsbanken bygges af montør Frede
Selleberg

2004 Bjælkehuset på Krogen 1A bygges af Bo Preston Andersen

2008 Energi Fyn etablerer Fibernet i Lørup

2009 Træhuset på Mølledamsvej 1B bygges af Christina og Thomas Limbrecht

2010 Interview med Majbritt Agerbæk om hendes firma Infoko

2011 Interview med Johannes Westergaard om hesteopdræt 2011