Mølledamsvej 3

Mølledamsvej 3 Lørup, 5750 Ringe
Matr.nr. 27a Lørup by Ryslinge sogn

Mølledamsvej 3, Foto fra omk. 1950

Nuværende ejere: Marlene Schmidt Larsen og Marianne Larsen.
Seneste ejerskifte: 01.dec. 2014

Ved udskiftningen i 1787/88 bestod landsbyen Lørup af 11 fæstegårde og 16 huse, som beboedes af fæstehusmænd og håndværkere. De 4 største gårde tilhørte godset Tøystrup. De resterende 7 gårde samt alle mindre huse med eller uden jord tilhørte det nærliggende gods Krumstrup.

Disse 7 Krumstrupgårde lå fordelt med 4 gårde på toften mellem Krogensgaard og Herredsfogedgaarden og de sidste 3 lå i det sydøstlige hjørne af byen nærmest Krumstrup.
De 16 huse lå spredt imellem gårdene rundt i hele byen.

Ejendommen som nu ligger på Mølledamsvej 3 er et husmandssted med et jordtilligende på ca. 7500 m2.

Oprindelig lå ejendommen langs hegnet ind mod Lørupgaard. Adgangsvejen var den fælles vej på vestsiden af hegnet, som fra bygaden førte ind til Lørupgaard og gården på matr.nr. 7, denne gård blev siden udflyttet til Egsmarken og kaldet Risenlund.

De tidligste beboere på Matr.nr. 27, jeg har kunnet spore er en familie ved folketællingen i 1801:
Jens Jespersen              31 år gift mand Huusmand med jord og urtemand
Kirsten Pedersdatter       31 år gift hans kone
Anne Marie Jensdatter      7 år ug. deres datter
Mette Cathrine Jensdatter 2 år ug. deres datter
Peer Jensen                      1 år ug. deres søn

At være urtemand betyder, at han dyrkede lægeurter til apoteket.
De får yderligere 2 børn mere, Jesper Jensen i 1802 og Karen Jensdatter i 1806.

Jens Jespersen var født i Norup sogn på Nordfyn i august 1770. Hans kone Kirsten Pedersdatter var født i Refsvindinge sogn i 1770.

I Sunds – Gudme Herreds Tingbog (1740 – 1927) er der den 11. juni 1798 tinglyst en obligation udstedt af Jens Jespersen til Peder Andersen Kusk på Ravnholt som sikkerhed for et lån på 500 Rd.
Jens Jespersen har formentlig i 1798 købt ejendommen af Krumstrup gods, da godset solgte ud af bøndergodset i perioden 1795 – 1800.

Ved et af hans børns dåb i januar 1801 har præsten anført ham, som selvejer husmand i Lørup. Men om JJ før købet har beboet ejendommen som fæster vides ikke, da fæsteprotokoller for Krumstrup ikke er bevarede.

Det kan tænkes, at Jens Jespersen var gartner på Ravnholt før han flyttede til Lørup og derved har kendt Peder Andersen, som ydede ham lånet på 500 Rd. (JJ’s kone var født i Refsvindinge sogn)

Jens Jespersen har sikkert også leveret grøntsager, urter og frugt til herskabet på Krumstrup.
Ved barnedåben i 1799 var det madam Briand på Krumstrup, der bar barnet til dåben.
Madam Briand var født i 1767 som Maren Anne Margrethe Pedersdatter Borgen, datter af præsten i Langaa sogn Peder Borgen.

Ved de følgende FT’er i 1834 og 1840 beboede Jens Jespersen stadig ejendommen og er anført som gartner.
Hans yngste datter Karen Jensdatter bliver gift den 05.dec 1840 med Hans Hansen fra Nr.Broby sogn og i 1841 fik Hans Hansen skøde på ejendommen.

Jens Jespersen døde den 31.juli 1845, han blev 75 år gammel og hans kone Kirsten Pedersdatter døde i dec.1862, 92 år gammel.

Hans Hansen og Karen Jensdatter fik 2 børn: Kirsten Hansdatter i august 1842 og Jens Hansen i maj 1844.

I Folketællingerne er Hans Hansen anført som husmand, så han har formentlig ikke ført gartneriet videre.
Karen Jensdatter blev enke i 1858, da Hans Hansen døde 54 år gammel.
Ved folketællingen i 1860 er datteren Kirsten kokkepige på Ringe Kro.

I 1865 rejste sønnen Jens til Amerika for at prøve lykken derovre. Han bosatte sig i Nebraska og etablerede en farm. Det er ikke usandsynligt, at han har erhvervet et stykke uopdyrket jord jfr Homestead Acten af 1862 (se artiklen: ”Da danskerne udvandrede” andet sted i bladet)

Jens Hansen giftede sig den 07 juni 1869 i Evangelical Lutheran Church i Omaha med Marianne Poulsen, som stammede fra Øster Brønderslev i Vendsyssel.

I de følgende 17 år fik de 8 børn:
Charles Nels Hansen født den 17 juli 1870
James Edward Hansen født den 13 september 1873, død den 26 september 1894
William Hansen født den 22 april 1876
Jesse Hansen født den 29 oktober 1879
Emma Hansen født den 29 marts 1881
Clara C Hansen født 1883
Julia Elizabeth Lizzie Hansen født april 1886
John Hansen født 30 juli 1887, død 31 juli 1887

Det er efterhånden blevet til en stor slægt i Amerika.

Jens Hansen var hjemme på besøg hos familien i DK i sommeren 1893, Han var da amerikansk statsborger.

Kirsten Hansdatter

Peder Konstantin Larsen

Jens Hansens søster Kirsten Hansdatter giftede sig den 08 december 1865 med snedker Peder Konstantin Larsen fra Hylshuse i Sandager.
Peder Konstantin Larsen havde netop deltaget i Krigen i 1864 som infanterist og var med i den danske hærs tilbagetog fra Dannevirke til Dybbøl.
Han var iblandt dem, som kom uskadt igennem Preussernes stormløb på de danske forsvarsværker på Dybbøl Banke den 18.april 1864.
Peder K Larsen blev hjemsendt d.10. august 1865.

Peder K. Larsen

Peder Konstantin er her fotograferet på sine gamle dage. På frakkereverset ses en medalje, som formentlig er Danebrogs mændenes Hæderstegn. Fortjenstmedaljen fra 1864, fik han også tildelt i 1906 efter ansøgning. Man skulle selv indsende en ansøgning til Krigsministeriet for at få den tildelt.

Peder K Larsen var født i 1837, som uægte søn af Karen Hansdatter i Hylshuse og udlagt barnefader Hans Nielsen Larsen, tjenestekarl fra Nyborg. Forældrene blev efterfølgende gift i Gislev Kirke i december 1838.

Da Peder Konstantin overtog ejendommen i 1866 efter sin svigermor lå ejendommen langs hegnet ind mod Lørupgaard. Adgangsvejen var den fælles vej på vestsiden af hegnet, som fra bygaden førte ind til Lørupgaard

Peder Konstantin flyttede ejendommen over til vejen, hvor den nu ligger. Grunden til flytningen skulle være besvær med tilkørsel af træ og materialer til snedkerværkstedet. Vinkelbygningen mod syd er bygget til på et senere tidspunkt. Peder Konstantin fremstillede møbler og ligkister og var vistnok også i et vist omfang bedemand.

Mølledamsvej 3, Luftfoto af Sylvest Jensen Kastrup 1953

Ved folketællingen i 1880 omfatter familien følgende:
Peder Konstantin Larsen 42 år gift husejer, snedker   født i Gislev sogn
Kirsten Hansen                37 år gift hans kone             født i Ryslinge sogn
Hans Vilhelm Larsen       13 år  ug. deres søn              do               do
Jens Peder Larsen          12 år  do  deres søn              do               do
Carl Marius Larsen          10 år  do  deres søn              do               do
Fred. Theodor Larsen       7 år   do  deres søn              do               do
Chr. Vilhelm Larsen           4 år   do  deres søn              do               do
Marie Kristine Larsen         2 år   do  deres datter           do               do
Karen Jensdatter              73 år  Enke                             do               do

De får to børn mere: Torben Larsen født den 11 oktober 1880 og Johanne Karoline født den 06 marts 1883.

Peder Konstantins 5 ældste sønner rejste alle over til deres morbror Jens Hansen og hans familie i Nebraska i USA i de følgende år. Den ældste Hans Vilhelm rejste kun 17 år gammel i 1883. Jens Peder fulgte efter i 1886 og Carl Marius drog af sted i 1890. Frederik Theodor rejste året før i 1889 og den femte Christian Vilhelm fulgtes med morbror Jens Hansen hjem i 1893.

De 4 sønner blev gift og bosat i Amerika, kun Theodor var ugift, da han var hjemme i DK i år 1900 i et halvt års tid. Så rejste han igen. Han var også blevet amerikansk statsborger. Han forblev ugift, men var farmer ligesom sine 4 brødre.

Nedenfor er vist udsnit af min database med Peder Konstantins slægt i USA.

Peder Konstantin blev enkemand i februar 1913, da hans kone Kirsten døde 70 år gammel.
Den ældste datter Marie Kristine blev gift i dec.1904 i Ryslinge Kirke med skrædder Niels Marinus Andersen i Fjerritslev, Kollerup sogn i Thy. Marie flyttede imidlertid hjem igen i 1908, da hun blev separeret fra sin mand, der var voldelig, når han havde drukket. Hun havde da 2 sønner, Holger på 3 år og Helge på 1 år.

Peder Konstantins yngste datter Johanne Karoline blev gift i maj 1902,19 år gammel med træskomand og tækkemand Hans Marius Larsen fra Volstrup. Johanne døde i barselsseng i maj 1916 fra mand og 4 mindreårige børn. Hun var da kun 33 år gammel.

Den ældre datter Marie Andersen boede fortsat hjemme og holdt hus for Peder Konstantin. Hun passede også sin afdøde søsters børn indtil Hans Marius giftede sig igen. Omkring 1920 arvede hun ejendommen.

I folketælling 1921 er hun anført som husejerske. Hendes ældste søn Holger var da i snedkerlære oppe i hestehaveskoven og den yngste Helge var smededreng hos Per Skjold.

Peder Konstantin Larsen døde i april 1931, 94 år gammel. Hans hjemmeboende datter Marie Andersen solgte ejendommen i 1834 til nevøen Vognmand Arne Kristoffer Peder Vaagelund Larsen. Arne Larsen kørte lillebil, som det blev kaldt dengang, dvs taxakørsel.

Da Danmark blev besat i 1940 blev der indført rationering af flere forbrugsvarer herunder også benzin.
Det medførte, at Arne Larsen måtte se sig om efter noget mere arbejde, idet lillebilkørslen stoppede, da man ikke kunne få benzin til privat kørsel.
De havde da 2 børn, Gunnar født i 1932 og Eli født i 1934.

Arne Larsen blev nu ansat ved Husmandsforeningen i Ringe som kontrolassistent indenfor husdyrbruget.
Arne Larsen virkede som kontrolassistent i mange år.

Arne Larsen var også medhjælper ved Nazarethkirken, idet han passede fyret. Når der var gudstjeneste eller anden kirkelig handling i vinterhalvåret, skulle der fyres tidligt op. Under 2. verdenskrig blev der anvendt tørv som brændsel.

Til ejendommen var der lidt landbrug. Der var som regel 2 køer og 2-3 stykker ungkvæg, en fedegris og høns og gæs
Der var ingen hest, men når der skulle udføres markarbejde gik der bud til Gultved og så kom Arnes yngre bror Ove med et spand heste og klarede opgaven.

Arne Larsen døde i 1966 efter længere tids sygdom kun 62 år gammel..
Hans søn Gunnar Vaagelund Larsen var gift og boede hjemme på ejendommen i Marie Andersens tidligere lejlighed. Gunnar var udlært bødker hos Hans Lycke Henriksen i Lørup.

Gunnar og Grethe overtog ejendommen i 1969, da hans moder Helga flyttede til Ryslinge i de nybyggede pensionistboliger ”Vesterled”
Gunnar gik nu i gang med at renovere og modernisere huset indvendigt, så det blev en tidssvarende beboelse.
I facaderne blev der isat nye vinduer og huset blev nytækket.
Gunnar har også fået opført den nye stålhal, der er placeret ret vest for ejendommen.

Mølledamsvej 3, Luftfoto af Sylvest Jensen Kastrup 1992

Bødkerfaget ophørte i løbet af nogle år. Gunnar var da begyndt i et andet fag. Han var nu i lære som murer. Han fik senere arbejde som håndværker i ”Den fynske Landsby” hvor han bestred 3 fagområder, bødkerfaget, murerfaget og tækkearbejdet.
Gunner arbejede i landsbyen indtil han gik på pension midt i 1990’erne.

Gunnar og Grethe Larsen solgte ejendommen i 1995 til Kurt og Birthe Larsen og flyttede til Tåsinge.
Kurt Larsen var oprindelig udlært som bager, men havde forladt faget, da melstøv blev en plage for helbredet.

Kurt og Birthe var med til at etablere legepladsen på et hjørne af deres grund langs Kapelvej. Høstfesten blev også i nogle år afholdt i deres store lade. Men så i 2014 valgte Kurt og Birthe at sælge deres ejendom igen.

Den blev købt af Marlene Schmidt Larsen og Marianne Larsen, som flyttede ind i december 2014.

Kildemateriale:
1. ”Ryslinge Sogns Historie” af H.M.Henriksen 1955
2. Sunds-Gudme Herredsfoged: Skøde- og Pantprotokol
(1740 – 1927)
3. Ryslinge Sogns Kirkebøger 1717 – 1960
4. Folketællinger 1787, 1801, 1834, 1845, 1850, 1860.
5. Københavns Politis Udvandrerprotokoller.
6. De amerikanske slægtsdatabaser Ancestry.com og
FamilySearch.org

Skrevet af Johs. Westergaard i Maj 2018