Smedene på Kapelvej 1

Kapelvej 1 Lørup 5750 Ringe
Matr.nr. 26b, 26c, 36b & 36c, Lørup by, Ryslinge sogn.

Nuværende ejere: Birte Nielsen og Eddie Marchl
Seneste ejerskifte: 2007

Lørup Smedje Kapelvej 1 anno 1954, luftfoto af Sylvest Jensen Kastrup

Den oprindelige Lørup Smedie lå på matr.nr.26b neden for skrænten tæt ved Koleåen og den første bro, der førte vejen ud til Lørup hede.
Lørup Smedie var Herregårdssmedien til Krumstrup. Her boede i 1756 smeden Henrik Rasmussen, som smedede spaden til den overtroiske og fordrukne Peder Lange på Krumstrup.
(Jfr. Ryslinge sogns Historie)*. Henrik smed døde samme år vistnok af anger og dårlig samvittighed, sagde man, over at have været med til at smede spaden, som førte til den voldsomme og tragiske begivenhed på Krumstrup.

*) Se “En uhyggelig mordsag” under linket Historier fra byen..

Lørup smedie blev overtaget af hans søn Albert Henriksen (1744-1810) og ved dennes død i 1810 overgik smedien til sønnen Povl Albertsen (1786-1853).

Omkring 1850 var Lørup smedie blevet overtaget af Povl Albertsens søn smed Martin Poulsen (1821-1862). Han flyttede smedien op på banken på matr. nr.36b og 36c ved siden af det gamle bystævne, hvor landsbyens sager gennem århundreder har været afgjort under en mægtig ask.

Tegningen til stuehuset fik Martin smed ved at bygge det ganske som bødkerens hus nedenfor lergraven, nu Lørupvej 19.

Martin Smed var blevet gift i 1853 med Ane Margrethe Rasmussen f. 1827 ældste datter af Rasmus Nielsen og Karen Berg i Krogensgaard.

Ved folketællingen i 1860 boede følgende personer i smedien:
Martin Poulsen 39 år gift født i Lørup smed og jordbruger
Ane Margrethe Rasmussen 32 år gift født i Lørup husmoder
Albrecht Martinsen 7 år ugift født i Lørup, søn
Rasmus Martinsen 5 år ugift født i Lørup, søn
Kristoffer Martinsen 3 år ugift født i Lørup, søn
Ane Marie Mogensen 30 år ugift født i Lørup, tyende

Ved giftermålet med Ane Margrethe havde Martin Smed fået farmors toft, hvorpå de 3 til Lørup hede udflyttede gårde førhen havde ligget. Toften var tillagt Ane Margrethes farmors hus nord for lergraven. Dette hus har ligget på matr.nr. 34c i hjørnet af den nuværende granplantage overfor Herredsfogedgården, nu Lørupvej 20.

Martin Smed døde imidlertid i 1862 og efterlod sig kone og 3 mindreårige børn. Han døde af hjernebetændelse sagde man. Han var i hvert fald så vild, at stærke karle måtte holde vagt om ham. Efter Martin Smeds død giftede Ane Margrethe sig igen i 1863 med smedesvenden Kasper Hansen Pedersen og de fik 3 børn. Kasper H Pedersen deltog i Krigen i 1864.

Ved folketællingen i 1870 boede følgende personer i smedien:
Kasper Hansen Pedersen 30 år gift født i Sødinge, smed og jordbruger
Ane Margrethe Rasmussen 42 år gift født i Lørup, husmoder
Kristoffer Martinsen 12 år ugift født i Lørup, søn
Maren Martinsen 9 år ugift født i Lørup, datter
Karen Martine Pedersen 6 år ugift født i Lørup, datter
Martin Pedersen 4 år ugift født i Lørup, søn
Johanne Sjarlotte Pedersen 2 år ugift født i Lørup, datter
Niels Larsen 25 år ugift født i Måreskov, smedesvend

Den ældste af deres sønner Albrecht Martinsen døde som 7-årig af strubehoste. Den næstældste Rasmus Martinsen boede hos sin mormor og morfar i Krogensgaard.

Kasper smed solgte i marts 1869 toften nord for lergraven til sin svigerfar Rasmus Nielsen, som videresolgte den til Per Peersen i Kapelgården i juli 1871.

Johanne Hansen og Smed Niels Larsen

Da det økonomisk ikke gik så godt for Kasper Smed solgte han smedjen midt i 1870’erne til sin smedesvend Niels Larsen fra Måreskov.
Niels Larsen var ungkarl, men giftede sig med sognefoged Jens Peder Fabers søsterdatter Johanne Hansen fra Ryslinge i 1879.

Ved folketællingen i 1880 boede følgende personer i smedien:
Niels Larsen 35 år gift født i Herrested, smed.
Johanne Hansen 29 år gift født i Ryslinge,
Niels Larsen og Johanne fik 4 døtre i løbet af 1880’erne
ved folketællingen i 1890 boede der følgende personer i smedjen:
Niels Larsen 45 år gift født i Herrested, grovsmed
Johanne Hansen 39 år gift født i Ryslinge husmoder
Karen Marie Larsen 9 år ugift født i Lørup, datter
Kristiane Frederikke Larsen 8 år ugift født i Lørup, datter
Ane Larsen 5 år ugift født i Lørup, datter
Hansine Larsen 2 år ugift født i Lørup, datter

I 1913 købte smed Peder Skjold Pedersen smedien af Niels Larsen. Peder Skjold nedlagde det gamle værksted og byggede i 1914 nyt værksted langs bygaden umiddelbart øst for stuehuset. Det nye smedeværksted var en grundmuret rødstensbygning med tegltag.

Per Skjold (1887-1978)

Peder Skjold havde i sine unge dage i 3 år været på valsen i Tyskland og Schweitz. Det var i disse år, at han fattede interesse for kunstsmede håndværket. Han fremstillede sin første lysestage i Nürnberg i 1911.

Efter tilbagekomsten til Danmark i 1913 giftede Peder Skjold sig med sin skolekæreste Charlotte Petersen, som da var hjemmesygeplejerske i Ryslinge sogn. De bosatte sig i Lørup, hvor Per netop havde købt den gamle smedie.

Charlotte Pedersen

Både Peder og Charlotte var født i Haastrup sogn ved Fåborg og havde begge gået i Haastrup skole.
Peder Skjold var født den 08 apr.1887 som søn af Husmand Peder Jørgen Pedersen og hustru Johanne Hansen.
Charlotte var født den 17 dec.1786 som datter af Gaardmand Peder Pedersen og hustru Lise Knudsen.
Peder Skjold blev udlært som smed i 1906 hos den lokale smedemester i Haastrup Kresten Peder Hansen.

Ved folketællingen d.01.02.1921 er følgende personer opført på matrikel nr. 26b:
Peder Pedersen Skjold født 08.04.1887 i Haastrup, Smedemester
Charlotte f. Pedersen født 17.12.1886 i Haastrup, Sygeplejerske
Knud Skjold født 20.01.1916 i Lørup, Søn
Johanne Skjold født 06.07.1917 i Lørup, Datter
Lise Skjold født 13.09.1918 i Lørup, Datter
Bent Skjold født 02.11.1919 i Lørup, Søn
Kristen Skjold født 17.12.1920 i Lørup, Søn
Aksel Haldur Ottosen født 25.05.1903 i København,Smedelærling
Dagmar Helga Petersen født 29.04.1904 i Ryslinge, Tjenestepige

Den yngste af sønnerne Thyge Skjold blev født d.26.12.1921

Hverdagen i smedien gik i disse år med skoning af arbejdsheste og med reparation og vedligeholdelse af landbrugets driftsredskaber. Ind imellem blev der også tid til at fremstille kunstsmedearbejder.
Per fremstillede den første låge ved Nazaretkirken i Ryslinge i 1921. En del år senere fulgte den store dobbeltlåge ved hovedindgangen til kirken.
Gelænderet ved prædikestolen er lavet sidst i 1930’erne og i 1954 blev altergitteret fremstillet i samarbejde med billedsskærer og organist Emil Hansen. De syv gitterfelter er en kunstfærdig gengivelse af saligprisningen fra bjergprædikenen.

Peder Skjold sad i sognerådet for Det Radikale Venstre i en valgperiode fra 1929.
Alle deres børn har gået i Ryslinge Friskole. Thyge begyndte skolegangen i 1928, da Kristian Skovrup var skoleleder, og fra 1930 var det den unge Harald Bredsdorff, der ledede friskolen.
Thyge blev konfirmeret i april 1936 og gik derefter straks i gang med smedeuddannelsen hos sin fader. Thyge fik svendebrev i 1939, 17½ år gammel. Derefter fulgte nogle år, hvor Thyge arbejdede for fremmede mestre dels på Sjælland og dels i Båring på Nordfyn og i Høje smedie ved Stenstrup.

Vinteren 1945-46 forløb med et ophold på Vallekilde højskole.

I foråret 1946 vendte Thyge så hjem til Lørup smedie for at aflaste faderen i det daglige arbejde. Dagligdagen i smedien omfattede stadig en del beskoning af arbejdsheste. Først i midten af 1950’erne ophørte denne beskæftigelse, da den lille grå Ferguson traktor vandt indpas i landbruget.

I denne periode påbegyndte Thyge også at udføre VVS’arbejde. Landbruget fik indlagt vand i staldene og i stuehuset, hvor man førhen havde haft en håndbetjent pumpe på gårdspladsen eller i bryggerset.

Smedestræde 2, fotograferet af Johs. Westergaard i 2011

Thyge Skjold og Helga Skjold f. Rasmussen

Thyge havde også haft tid til at gifte sig og bygge en villa lige over for smedien, den ligger nu på Smedestræde 2.

Thyge blev gift den 16.sep.1950 med Helga Rasmussen fra Lørup Hede datter af hønseriejer Ejnar Rasmussen, som boede i den ejendom, der nu har adressen Lørupvej 26.

Thyge og Helga har fået 3 børn: Søren i 1951, Mette i 1954 og Lise i 1958.

Der blev opført et nyt smedeværksted i 1967 umiddelbart øst for det gamle fra 1914. Det gamle værksted blev først nedbrudt i 1978 efter Per Skjolds død samme år.
Lørup smedie blev definitivt nedlagt i sommeren 1996, alt inventar og håndværktøj blev
realiseret og ejendommen med stuehus og værkstedsbygning blev i 1997 solgt til Karen og Dúsko Binicki.

Karen og Dúsko solgte igen ejendommen i 2007 ti Birthe Nielsen og Eddie Marchl.

Thyge og Helga solgte deres villa i 2002 til Anja Haastrup og Søren Haller Clausen. Haven var blevet for uoverkommelig og der var tillige for mange trapper i huset. De købte i stedet for et mindre et-plans rækkehus på Lundsager i Ringe.

Kildemateriale:

1. “Ryslinge Sogns Historie” af H.M.Henriksen 1955
2. Hans Fr. Danielsens håndskrevne notater og Bo Winthers optegnelser, som opbeva-      res på Ryslinge Lokalhistoriske Arkiv i Kværndrup.
3. Mundtlige beretninger af Thyge Skjold
4. Ryslinge Kirkes Ministerialbøger 1717 – 1940
5. Folketællinger 1787, 1801, 1834, 1845, 1860, 1880, 1890, 1906, 1916, 1921.