Landsbyplan 2010

LANDSBYPLAN FOR LØRUP – AUG 2010.

Lindetræet ved trevejen Nørrevangsvej/Lørupvej

1. FORORD

Denne landsbyplan for Lørup er lørupbeboemes eget bud på, hvordan det skal være at bo i Lørup. Landsbyplanen er vores eget dokument, som vi selv tager ansvar for. Vi tager også ansvar for at revidere planen, når vi ikke mere synes, den passer med virkeligheden. Vores landsbyplan er ikke fuldkommen på nuværende tidspunkt.

Vi ønsker at få mere med om landsbyens historie mv. Vi er på nuværende tidspunkt kommet til 3. version af en landsbyplan for Lørup. 1. version udkom april 2000 og 2. version i maj 2004.

Vi håber, at vi med denne landsbyplan får sat mere fokus på Lørup, så både nuværende og kommende beboere i landsbyen får en god fornemmelse af livet i landsbyen Lørup.

2. BESKRIVELSE AF LANDSBYEN

Lørup ligger i den nye Faaborg-Midtfyns Kommune ca. 2 km sydvest for Ryslinge by og 3 km sydøst for Ringe by. Lørup er på mange måder et smørhul på Midtfyn. Vi ligger tæt på motorvejen mellem Odense og Svendborg, så vi har let ved at komme fra Lørup og ud i den “store verden”. Men samtidig er Lørup en by på landet med alle de fordele det giver. Vi har god plads rundt om os – og masser af frisk luft.

I dagligdagen relaterer vi os meget til Ryslinge, hvor der er højskole og efterskole, 2 folkeskoler, 2 kirker og nogle forretninger, men også Ringes mange dagligvareforretninger er indenfor rækkevidde. I forbindelse med foreningsliv og fritidsaktiviteter er det Ryslinge, der er det naturlige samlingssted. Vi har i mange sammenhænge stor fordel af den nære placering i forhold til Ryslinge og Ringe.

Lørup har en varieret befolkningssammensætning både aldersmæssigt og erfarings- og erhvervsmæssigt, hvilket er en stor ressource for byen.

Rent geografisk er Lørup placeret højt i landskabet. Selve landsbyen ligger ca. 85 m over havet og er dermed et af de højeste punkter i den gamle Ryslinge Kommune.

Inden for byskiltene består Lørup af 32 ejendomme med i alt ca. 90 beboere. Bebyggelsen er en blanding af gårde og huse, der hver især afspejler den tid, hvor de er bygget. Landsbyen har også lidt erhverv. Der var i 2004 følgende erhvervsdrivende i Lørup: 5 ejendomme med landbrugspligt, Lørup Malervarer, en tækkemand, Refleks Olieovne A/S, et computerfirma og en damefrisør.
I 2010 er der 3 ejendomme med landbrugspligt, Lørup Malervarer, en tækkemand, et regnskabs- og revisionskontor, Refleks Olieovne A/S en internetforretning for hundeudstyr, en bygherrerådgiver og et lydbogsforlag.

En del mennesker føler sig dog som lørupborgere, selvom de bor udenfor byskiltene. Den geografiske udstrækning af Lørup er derfor vanskelig at fastsætte præcist. Denne landsbyplan er for alle, der føler sig som borgere i Lørup, hvorimod lokalplanen (kommunens formelle dokument, der vedrører bl.a. fysiske forhold i Lørup) omhandler et geografisk mindre område.

Der eksisterer ikke meget på skrift om Lørups historie – og om de enkelte huse i landsbyen. Men vi har dog allerede samlet en stor del på vor hjemmeside www.lørup.dk Vi vil i de kommende år fortsætte arbejdet for at kunne “fortælle historien om Lørup”. Det betyder bl.a. at vi vil kontakte nogle af de ældre i landsbyen og få dem til at fortælle om Lørup. Vi har allerede en hel del billedmatriale på hjemmesiden og forsøger fortsat at skaffe flere gamle billeder fra byen, ældre beskrivelser af landsbyen og eventuelle lydbånd, der fortæller landsbyens og bygningernes historie.

Marts 2003 blev der arrangeret den første historieaften, hvor beboere kunne videregive viden om eget eller andre huses historie. Enkelte beboere arbejder videre på nedskrivning af historien om “matriklens fortid”.
For at sikre, at den nødvendige “historieskrivning” finder sted, ønsker beboerforeningen fortsat at støtte initiativer til historiefortælling herunder historiegruppe og/eller en studiekreds.
Vi ønsker endvidere at tage billeder af det, der sker nu, for derved at blive i stand til at fastholde og dokumentere den nuværende udvikling.

3. MÅLSÆTNING FOR LIV OG UDVIKLING I LØRUP

Vi ønsker, at Lørup skal forblive en landsby, hvor vi kender hinanden og kommer hinanden ved. Det vil bl.a. sige, at vi ved, hvem der bor i landsbyen og at vi har nogle fælles oplevelser. Det gælder f.eks. på legepladsen, til høstfest, Sct. Hansfest og i forbindelse med andre traditioner i landsbyen.

Det er vigtigt for os, at Lørup er et sted, hvor der er plads til alle. Vi ønsker liv i landsbyen også i dagtimerne. Derfor er det vigtigt, at alle generationer er repræsenteret i Lørup. Vi håber endvidere, at legepladsen fortsat vil være et samlingssted for alle i landsbyen, ikke kun for børnene.

Behovet for legepladsen opstod, da der gennem de senere år har været en stor tilflytning af familier med børn. Da børnene går i forskellige børnehaver og skoler, er der behov for et sted, hvor vi kan samle børn og voksne for at gøre Lørup til en levende by, hvor der er liv hele dagen. På området er etableret boldbane, gyngestativ, sandkasse, bålplads, petanquebane, opsat borde og bænke samt en jordhøj med en rutsjebane. Eventuelle andre aktiviteter kommer an på børn og voksne brugere af pladsen.

Vi ønsker en høj grad af dialog om udviklingen i Lørup. Generalforsamlingen i beboerforeningen, beboerblad og plakatskab giver alle en mulighed for at komme frem med noget, de har på hjerte.

Vi vil gerne ønske nye beboere velkommen med information om de forskellige aktiviteter i byen. Et bestyrelsesmedlem vil besøge nye beboere og byde velkommen med et beboerblad og en buket blomster.

Vi vil gerne have mindre håndværks- og serviceprægede virksomheder i Lørup.

Bebyggelse:
For at bevare indtrykket af en landsbys charme og atmosfære ønsker vi at nye bebyggelser – ved deres ydre fremtræden og placering – skal virke som en del af en helhed. Husene i Lørup er i dag meget forskellige – og vi ønsker ikke en ensretning. Men det er vigtigt for os, at bl.a. facaderne indgår som en del af helheden. Man bør derfor ved bl.a. farvevalg tænke på helheden i landsbymiljøet. I øvrigt bør det gælde, at bebyggelse, terrænregulering og beplantning skal ske på en sådan måde, at landsbymiljøet ikke ødelægges.

Vi ønsker ikke, at der skal ske nyudstykninger i Lørup. Ny bebyggelse skal derfor ske som udfyldningsbyggeri langs de bestående veje. Nye boliger skal tage hensyn til de nuværende beboere og til de nære omgivelser. Det betyder, at ny bebyggelse skal holdes i en passende afstand fra eksisterende bebyggelse. Det vil modvirke, at miljøkonflikter opstår, og vi vil stadig have en oplevelse af, at vi har luft omkring husene.

Bestående landbrug skal kunne opretholdes som selvstændige brug, herunder at der kan foretages modernisering og udvidelse af landbrugsbygningerne.

Trafikforhold:
Vi ønsker fortsat at sætte fokus på en øget trafiksikkerhed i Lørup.
I forbindelse med etablering af motorvejen Odense – Svendborg er trafikforholdene i og omkring Lørup blevet påvirket. Ved løbende kontakt til kommunen ønsker beboerforeningen fortsat at holde sig orienteret om trafikpåvirkningerne opstået i forbindelse med ovenstående motorvejsbyggeri. Lørupvej blev lukket ved rute 9 i september 2005.

Vejbelysning:
Vi ønsker med tiden den nuværende vejbelysning med lysstofrør ændret til en mere landsbytilpasset belysning. I lighed med belysningen på cykelstien til Ryslinge ønsker etableret en tilsvarende belysning på den nye cykelsti fra Brangstrup til Ringe.

Bevaring:

Det vilde æbletræ på Nørrevangsvej

Lørup indeholder nu 8 bebyggelser med bindingsværk og stråtag. I 2004 var der 9 bebyggelser. Disse kan være bevaringsværdige, således at bebyggelsen kun må ændres med kommunalbestyrelsens tilladelse. Vi ønsker at disse huse bevares i deres nuværende fremtoning.

Lindetræet og vejføringen ved “trevejen” Nørrevangsvej/Lørupvej samt de 2 vilde æbletræer ved henholdsvis Nørrevangsvej og ved Kapelvej skal ligeledes bevares.

Beboerblad:
Vi ønsker at udgive Lørup beboerblad 1 gang om året. Beboerbladet skal bruges som informationsblad med referater og orientering fra møder og arrangementer i Lørup. Lørups hjemmeside vil også indeholde referater og orientering fra møder m.v.
Beboerbladet kan også indeholde forskelligt fra Lørup – en god historie, eventuelt noget om de forskellige huses historie, gode ideer, firmaannoncer, køb og salg af ting m. v.
Kun fantasien sætter grænser for bladets indhold. Bladet redigeres af et bladudvalg, der modtager stof fra beboere og interesserede i Lørup.

4. LANDSBYENS FORENINGER OG RESSOURCER.
Lørup har en beboerforening, som har en god opbakning. Beboerforeningen. blev stiftet d.26. oktober 1997 og har p.t. 39 husstande som medlemmer ud af 53 mulige. Der er stor velvillighed blandt beboerne til at lægge arbejdskraft og maskiner til etablering og vedligeholdelse af bl.a. legeplads. Vedligeholdelse afholdes af beboerforeningen, mens græsklipning forestås af kommunen.

5. HVORDAN HOLDER VI HINANDEN ORIENTERET?
Vi holder hinanden orienteret gennem uddelte sedler, gennem mailservice og gennem beboerbladet. Plakatskabet ved legepladsen kan også bruges. Den årlige generalforsamling i beboerforeningen er også et sted, hvor meningsudveksling og orientering kan foregå.

Kommunens planer og orientering kan enten læses i lokalaviser eller bliver udsendt pr. mail eller brev direkte. Telefonen kan også bruges. Vi vil orientere kommunen om vore planer pr. mail eller brev eller ved en telefonisk kontakt.

6. HVORDAN REVIDERES PLANEN?
Landsbyplanen for Lørup tages op til hver generalforsamling som diskussionspunkt. Her skal det afklares, om der er dele af planen, der skal revideres. Vi håber også fortsat på løbende, at få den historiske del udbygget.

Rev. november 2010
Johs.Westergaard